Weksle jako inwestycja w niepewnych czasach

15 sierpnia 2016

weksle jako inwestycjaW niepewnych czasach inwestorzy szukają różnych sposobów na oszczędzanie i inwestowanie. Ciekawym rozwiązaniem może być inwestowanie w rzetelne polskie przedsiębiorstwa za pośrednictwem zakupu weksla.

Weksel to papier wartościowy, którego cechą charakterystyczną jest to, że jego wystawca (czyli emitent) zobowiązuje się bezwarunkowo wobec posiadacza (remitenta) do zapłaty wskazanej w nim kwoty w określonym terminie.

Inwestycje wekslowe mogą trwać od roku do kilku lat. Po wcześniej ustalonym okresie zawartym w treści weksla, firma wypłaca wskazane zobowiązania inwestorowi. Platforma wekslowa Syngrapha, dzięki współpracy z kancelarią prawną, oferuje bezpłatny program ochrony prawnej dla każdej przeprowadzonej transakcji. Całościowe wsparcie jest dla inwestora darmowe niezależnie od wysokości powierzonego kapitału.

Weksle jako papiery wartościowe oparte o stabilne prawo, są instrumentami bezpiecznymi, dodatkowo zysk w porównaniu ze stopniem ryzyka może być dużo bardziej atrakcyjny. Inwestycja w tego rodzaju papiery wartościowe to solidnie zabezpieczony przez prawo wekslowe i bardzo rentowny sposób pomnażania wolnych środków. W odróżnieniu od akcji czy innych instrumentów inwestycyjnych na rynku, które podlegają spekulacjom, zysk z weksla, czyli jego dyskonto, jest nie tylko z góry możliwy do określenia, ale wręcz wprost wskazany w treści samego weksla, a jego wysokość zależy jedynie od firmy, której weksle zostały zakupione, jej ratingu oraz terminu wykupu. Znaczenie ma wiedza na temat konkretnych emitentów, dlatego każdy z nich jest weryfikowany.

Oszczędności Polaków rosną

24 lipca 2016

oszczędności Polaków coraz większeOszczędności Polaków sięgają niemal 1 bln zł. Tylko w I kwartale ich wartość zwiększyła się o 26,6 mld zł. Rosnące rezerwy polskich gospodarstw domowych polepszają perspektywy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. TFI odpowiedziały na słabą sytuację giełdy zróżnicowaniem oferty, w której pojawiły się produkty nieskorelowane z rynkiem kapitałowym. Można oczekiwać, że w długim terminie powstawać będą kolejne tego rodzaju propozycje. Według ekspertów w latach 90., gdy giełda nie zachowywała się dobrze, rynek TFI wzrastał dzięki obligacjom. Zgodnie z ostatnim podsumowaniem rynku obligacji, wartość dziennych obrotów na Catalyst w maju br., bez transakcji parkietowych wyniosła 216 mln zł i systematycznie rośnie.

Inwestorzy zagraniczni mieli nieco inny pogląd na tę sytuację, na rynku obligacji w ostatnim czasie zanotowali oni spadek wartości ich portfela mniej więcej o 20 mld zł. Większa część ich aktywów trafiła do banków w Polsce, które chętnie je kupują. Najaktywniej na tym polu zachowują się Amerykanie, Japończycy i mieszkańcy Luxemburga. W zakresie obligacji, Europa czy inwestycje portfelowe nie odnotowały tak mocnego spadku. Oznacza to, że w dłuższym terminie inwestorzy, którzy posiadają jeszcze środki ulokowane w krajowych obligacjach, nadal mogą je sprzedawać. Dla tych inwestorów istotna będzie wartość złotego w stosunku do innych kluczowych walut.

Możliwości oszczędzania bardzo często oceniane są przez pryzmat Giełdy Papierów Wartościowych, która traci na znaczeniu od połowy 2015 roku.

Propozycja BGŻOptima dla nowych klientów

25 czerwca 2016

dla nowych klientówBGŻOptima oferuje nowym klientom Lokatę Bezkarną. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zerwania depozytu w dowolnym momencie bez utraty wypracowanych do tej pory odsetek, jest to doskonała opcja dla osób, które chcą oszczędzać i mieć pieniądze zawsze pod ręką. Na trzymiesięcznej lokacie można deponować kwoty od 1 tys. do 100 tys. zł. Warunkiem jest otwarcie w banku bezpłatnego konta oszczędnościowego.

Lokata Bezkarna z oprocentowaniem na poziomie 3,00 proc. w skali roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób szukających atrakcyjnego produktu oszczędnościowego, celem kampanii prowadzonej przez BGŻOptima jest zachęcenie do skorzystania z oferty tej instytucji. Bank chce jednocześnie zwiększyć rozpoznawalność marki i jej atrakcyjnej oferty wśród osób, które dopiero myślą o pomnażaniu swoich oszczędności.

Kampania BGŻOptima realizowana będzie w całości w internecie, na głównych portalach i sieciach afiliacyjnych. Internet jest najbardziej naturalnym środowiskiem reklamowym dla marki oszczędnościowego banku online, dlatego tam właśnie koncentrują się działania promocyjne BGŻOptima.

Lokatę Bezkarną może otworzyć klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. W przeciwnym wypadku zakładana przez klienta lokata jest trzymiesięczną Lokatą Standardową.

Bank BGŻOptima jest interesującą instytucją finansową działającą na polskim rynku. Optima to w pewnym sensie bank niszowy specjalizujący się w tworzeniu ofert związanych z oszczędzaniem. Oferty banku są zawsze przejrzyste i korzystne, a oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych często należy do najwyższych na rynku.

Przełom na rynku surowców

1 czerwca 2016

ropa znowu w cenieCeny niektórych surowców i metali szlachetnych po pięciu latach spadków systematycznie idą w górę. Zdaniem ekspertów Schroders może to być przełomowy moment oznaczający początek hossy na tym rynku. Zauważają oni stopniowy powrót inwestorów do tej klasy aktywów. Indeks CRB Spot obrazujący koniunkturę na rynku surowców i towarów wzrósł w tym roku o blisko +10,0 proc.  Najlepsze z nich, np. ropa czy soja zyskały ponad +25 proc. od początku stycznia.

Inwestycjom w surowce sprzyja kilka czynników. W przeszłości jednym z argumentów przemawiającym za ich zakupem było zabezpieczenie przed inflacją. Kolejnym czynnikiem jest unormowanie sytuacji w kontekście popytu i podaży. Głównym hamulcem zwyżek cen surowców w latach 2011 – 2015 był silny dolar. Większość z nich wyceniana jest właśnie w tej walucie. Według ekspertów Schroders dobra passa dolara dobiega końca. Ostatnie miesiące przyniosły zmianę układu sił kluczowych nabywców. W Azji popyt z Chin rośnie wolniej w porównaniu do Indii. Zapotrzebowanie z tego kraju może wpłynąć na zwyżki cen surowców. Indie mogą zostać w przyszłości czołowym importerem surowców.

Eksperci Schroders zwracają też uwagę na czynniki ryzyka. W przypadku tej klasy aktywów występuje dość duże zróżnicowanie. Wysokie stopy zwrotu części surowców mogą przeplatać się ze słabszą dyspozycją innych. W tym gronie wymieniana jest miedź, której ceny w dużym stopniu uzależnione są od sytuacji gospodarczej Chin.

Część surowców, towarów czy metali szlachetnych znajduje się jeszcze przed cenowym dołkiem. Inne, jak np. złoto mogą notować przejściowe spadki po silnych zwyżkach odnotowanych w tym roku. Jednak w ocenie ekspertów rynek surowców w relacji zysku do ponoszonego ryzyka wygląda najlepiej od lat.

Polska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

7 kwietnia 2016

lidera atrakcyjności inwestycyjnejPolska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone w lutym przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z 12 działającymi w Polsce Izbami bilatelarnymi zrzeszonymi w International Group of Chambres of Commerce pokazało, że inwestorzy pozytywnie oceniają stan polskiej gospodarki.

Gorzej wypadają perspektywy. Przewidywalność polityki, która już wcześniej była na niskim poziomie teraz znacząco się pogorszyła.

Do inwestycji w Polsce najbardziej zachęca członkostwo w UE, a także jakość kadr: kwalifikacje i wykształcenie pracowników oraz ich zmotywowanie. Wysoko oceniana jest też jakość i dostępność lokalnych poddostawców. Coraz lepiej oceniana jest jakość infrastruktury. Dobre oceny zyskuje moralność płatnicza firm.

Słabsza jest ocena atrakcyjności kosztów. Nie są one już najważniejszym czynnikiem przyciągającym inwestycje, oznacza to, że Polska przestała być dla inwestorów krajem tanim.

Zdaniem ekspertów poważnym problemem jest brak stabilności polskiego prawa. Może to utrudnić napływ nowych inwestycji z Wielkiej Brytanii na polski rynek.

W przeprowadzonym badaniu Polska uzyskała 4,8 pkt na 6 możliwych. Na drugim miejscu są Czechy (4,4 pkt), na kolejnych Słowacja (4,3 pkt) i Estonia (4,2 pkt.). W przypadku Polski, mimo słabych ocen przewidywalności gospodarczej i politycznej, prawie 95 proc. badanych przyznało, że zainwestowaliby w Polsce podobnie.

Spora część inwestycji napływających do Polski to projekty z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Zagraniczne firmy uruchamiają w Polsce zakłady produkujące podzespoły dla fabryk samochodów. W szybkim tempie przybywa projektów z sektora IT oraz badań i rozwoju. Największym dostarczycielem nowych inwestycji są Stany Zjednoczone, istotnym źródłem są też Niemcy.

 

Niższa marża obniży raty

10 marca 2016

niższa marża niższe ratyBanki niechętnie zgadzają się na obniżkę stawek ustalonych na początku okresu spłaty. Warto podjąć próbę negocjacji marży, nawet niewielka zmiana będzie odczuwalna i zamortyzuje przyszłe wzrosty stopy referencyjnej. W przypadku posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich lub euro, niższa marża zredukuje dodatkowo ryzyko kursowe.

Wniosek o renegocjację wysokiej marży najlepiej złożyć po kilku latach terminowej spłaty. Zasada ta obowiązuje niezależnie od waluty rozliczeniowej kredytu. Spłata bez opóźnień jest sygnałem dla banku, że dany klient będzie w przyszłości generował mniejsze ryzyko. Ostateczna decyzja dotycząca obniżenia marży zależy też od innych czynników (np. posiadanych produktów z oferty banku) i ma charakter indywidualny.

Klient negocjujący obniżkę marży może otrzymać propozycję transakcji wiązanej. Bank w zamian za zmniejszenie stawki widniejącej w umowie będzie wymagał zakupienia jakiegoś produktu ze swojej oferty. Do takich propozycji należy podchodzić ostrożnie, ponieważ mogą one wiązać się ze sporymi kosztami.

Kolejnym kosztem obniżenia marży może być opłata za aneks do umowy kredytu hipotecznego. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana. Za aneksowanie umowy klient może zapłacić od 50 do 500 zł. Koszty formalności wzrosną, gdy bank będzie chciał ponownie wycenić nieruchomość. To koszt od 200 do 1000 zł. Po podsumowaniu wszystkich opłat warto sprawdzić, kiedy niższe raty zrekompensują początkowe koszty.

Jeżeli bank nie dopuszcza możliwości obniżenia marży, można rozważyć opcję refinansowania kredytu.

Złoto sprawdza się w niepewnych czasach

7 lutego 2016

złoto dobrym zabezpieczeniemZmienność dynamiki sytuacji zarówno gospodarczej, jak i politycznej, nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej jest wysoka, w tych okolicznościach Polacy coraz częściej poszukują bezpiecznych i rozsądnych form inwestycyjnych. Złoto i inne kruszce inwestycyjne nadal stanowią najlepsze schronienie dla osób chcących powiększyć swój kapitał.

Osłabienie chińskiej gospodarki, obawa przed kolejnym krachem na rynku akcji, niepewna sytuacja na Wschodzie, do tego utrzymujące się spadki cen ropy naftowej, która zdaniem ekspertów w tym roku może dojść do poziomu jedynie 15 dolarów za baryłkę. Czynniki te mają największy wpływ na to, że złoto jest produktem, do którego dąży kapitał całego świata.

O początku 2015 roku obserwować można poważne spadki na giełdach surowców, w tym na rynku złota. Kruszec, po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego do euro (w styczniu 2015 roku) odnotował wzrost cen z 4 190 zł za uncję do 4 882 zł za uncję. Jednak druga połowa roku, w której miał miejsce kryzys grecki i krach na giełdzie w Szanghaju nie przyniosła istotnych wzrostów. Chwilowe odbicie na rynku złota nastąpiło w październiku, a kolejny wzrost obserwowany był pod koniec stycznia 2016 roku. Był on efektem korekty na światowych rynkach aktywów ryzykownych i braku przesłanek odnośnie kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Do tej pory w sytuacjach kryzysowych kapitał kierowany był w stronę dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych. W ubiegłym roku inwestorzy zauważyli, że dolar jest przewartościowany, a złoto ponownie stało się dla nich alternatywą. Według ekspertów można oczekiwać wzrostu cen kruszcu w tym roku.

Warto oszczędzać w każdych warunkach

22 grudnia 2015

Warto oszczędzaćNa przestrzeni siedmiu lat odsetek Polaków, którzy regularnie oszczędzają zwiększył się dwukrotnie – wynika z danych fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Tegoroczna, ósma edycja badania „Postawy Polaków wobec finansów” pokazała, że 59 proc. oszczędza z myślą o przyszłości.

Niskie oprocentowanie bankowych lokat i depozytów powinno zniechęcać do regularnego oszczędzania. Średnie oprocentowanie rocznych depozytów bankowych nie przekracza poziomu 1,60 proc. Jednak odsetek Polaków przekonanych, że warto oszczędzać zwiększył się z 62 do 67 proc., a o 6 pkt proc. zmniejszyła się grupa Polaków, według których oszczędzanie nie ma sensu. Znacznie powiększyło się grono ludzi, którym udaje się regularnie odkładać pieniądze na przyszłość, w 2008 roku było to 7 proc. Polaków, teraz jest już 16 proc. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako społeczeństwo dysponują coraz większymi kwotami – według danych GUS realne dochody wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 10 proc.

Wiedza Polaków na temat finansów i świadomość że warto oszczędzać z myślą o przyszłości jest coraz większa. Eksperci przekonują, że nie tylko oprocentowanie depozytów jest czynnikiem warunkującym efektywne oszczędzanie.

Zysk wynikający z systematycznego odkładania nawet małych sum tkwi w sile procenta składanego. Należy pamiętać, że trzymając pieniądze na bankowym depozycie lub na lokacie w każdym kolejnym roku oszczędzający otrzymuje procent nie tylko od kapitału, ale od zysku dopisanego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Atrakcyjne promocje bankowe dla nowych klientów

7 listopada 2015

promocje bankowe dla nowych klientówKorzystne oprocentowanie dostępne jest w Deutsche Banku. Instytucja zachęca do otwierania rachunków, oferując db Lok@tę. Osoby, które zdecydują się na założenie konta dbNET, otrzymają 5 proc. w skali roku. Pozostali mogą liczyć na stawkę o połowę niższą.

Bank Smart promuje Lokatę na Powitanie. Można na nią wpłacać, podobnie jak na db Lok@tę, od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Atrakcyjne odsetki przeznaczone są dla tych, którzy zdecydują się na otwarcie konta. Przez jeden miesiąc można liczyć na 4 proc. Pieniądze mogą pracować przez dwa lub trzy miesiące, przynosząc odsetki na poziomie 3,5 proc. w skali roku.

Stawkę w wysokości 4 proc. znaleźć można w ofercie Alior Banku. Trzeba założyć dwumiesięczny depozyt w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Rozsądne, Konto Wyższej Jakości lub Konto Internetowe, a bank automatycznie podniesie oprocentowanie lokaty ze standardowego 1 proc. do 4 proc.

Nowi klienci Eurobanku zarobią 5 proc. na trzymiesięcznej lokacie, jeżeli otworzą konto (Classic, Active lub Prestige) i zapewnią wpływy w wysokości co najmniej 500 zł. Jeżeli rachunek nie będzie zasilany pensją, stawka wynosi 4 proc. Wyższe odsetki dotyczą wpłat do 10 tys. zł, powyżej tej kwoty są niższe o 1 pkt proc. Opłaty za prowadzenie rachunku wynoszą 11 zł miesięcznie za konto Classic, 9 zł za Active i 21 zł za Prestige. Opłaty mogą więc przewyższać odsetki z depozytu.

Zdarzają się także oferty przeznaczone dla tych, którzy z nowym bankiem nie mieli jeszcze do czynienia. Idea Bank nagrodzi 4 proc. na Lokacie Happy wszystkich, którzy nie mieli z nim żadnej umowy.

Stawki na lokatach trzymiesięcznych nieznacznie wzrosły

6 maja 2014

wzrosły stawki na lokatachŚrednie oprocentowanie najlepszych depozytów trzymiesięcznych wynosi 3,62 proc. w skali roku. Jest ono o 0,5 pkt proc. wyższe niż w marcu. Najwyższe oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej wynosi od kilku miesięcy 4,5 proc. w skali roku. Większość najlepszych depozytów to oferty promocyjne.

Idea Bank oferuje najwyżej oprocentowaną lokatę trzymiesięczną. Dzięki Lokacie na Dobry Początek zyskać można 4,5 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy nie zawarli jeszcze umowy o produkt finansowy. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, zaś maksymalna – 10 tys. zł. Zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego powoduje, że bank zwraca pieniądze wraz z odsetkami za rzeczywisty okres przechowywania pieniędzy.

Oprocentowanie kwartalnych depozytów w BGŻ Optima wynosi 4 proc. w skali roku. Oferta ta skierowana jest do nowych klientów banku. Kwota depozytu powinna wynosić od 1 tys. zł do 20 tys. zł.

Neo Bank proponuje energoLokatę z oprocentowaniem 3,9 proc. w skali roku. Przeznaczona jest dla osób niebędących wcześniej klientami banku. Konieczne jest założenie konta osobistego lub rachunku technicznego. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys zł, maksymalna sięga 1 mln zł. Bank oferuje jeszcze dwie lokaty: Zuzanna i Marlena z oprocentowaniem 3,8 proc. w skali roku, propozycja ta skierowana jest do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lokaty terminowej w tym banku.

Meritum Bank ma w swojej ofercie lokatę z oprocentowaniem 3,7 proc. w skali roku. Jednak stawka ta dotyczy środków deponowanych wyłącznie przez internet. Oprocentowanie depozytów zakładanych w placówkach banku wynosi 3,5 proc.